Skip to main content

POWUNIT skal utvikle smarte, grønne energiløsninger for off-grid.

Vår løsning

-- particles

Vår Løsning, ECORE ONE -Mobile POWUNITTM

POWUNIT jobber bevisst med å utvikle energiløsninger som skal kunne erstatte generatorene. For at løsningene skal komme ut på markedet, mener vi det er essensielt at produktene er enkle og intuitive – «Plug’n Play». For å nå våre mål må vi forstå hele verdikjeden. Viktige referanser i denne sammenhengen er basert på forståelse; de ulike teknologiske komponentene, digitalisering og kundens primære behov.

Løsningene skal være de enkleste, sikreste og rimeligste løsningene for våre kunder, samt det beste alternativet for miljøet.

ECORE ONE – POWUNITs hovedfunksjon, i perspektiv av videre produktutvikling, er å sikre det beste fugleperspektivet til enhver tid. Selskapets rolle er å ivareta styringen av produktutviklingen, og gjennom dette sikre tverrfaglig koordinering og tett samarbeid med våre partnere og kunder.

Fornybar energi erstatter fossil energi

Verdens energiforsyning vil gradvis bevege seg over mot fornybare energikilder. Denne utviklingen ser ut til å komme stadig raskere. Grunnen til at utviklingen stadig blir raskere er todelt, slik vi ser det.

Klimaendringer – dramatiske konsekvenser

Store deler av den globale økonomien er i dag basert på fossile energikilder. Det er derfor sterke krefter som jobber for det som er til det beste for få mennesker, på kort sikt, fremfor de mange på lang sikt. Hyppighet- og negative konsekvenser av klimakatastrofer øker som en konsekvens av global forurensing. Samtidig ser vi også at redusert luftkvalitet påvirker livskvalitet og indirekte fører til svært mange for tidlige dødsfall.

Fornybar teknologi – konkurransedyktig på pris

Teknologi knyttet til fornybar energi har blitt billigere for hvert år, og det er ikke lenger tvil om at dette vil være den rimeligste energikilden på sikt – selv uten at en inkluderer kostnadene for “følgeskader” fra fossile energikilder.

Hydrogen egnet som energibærer

Solen tilfører ny energi til jorden konstant. Denne energien kan vi motta i form av lysenergi direkte eller indirekte via ulike energiformer, som f.eks; vind-, vann- og jordvarme. Utfordringen med de mest typiske energikildene er at de er uforutsigbare, varierer i styrke, og med sesong- og døgnsykluser. Eksempelvis trenger vi mest energi om vinteren og nettene i Norden, noe som naturligvis harmonerer dårlig med energitilskudd fra direkte solenergi.

Det er mer enn nok energi tilgjengelig, og utfordringen er derfor å oppnå en mellomlagring av energien når den mottas (på sitt mest intensive) til vi har behov for energien. For å få til dette må vi lagre energi på kort og lang sikt – slik at vi kan bruke energien på samme måte, som vi har vært vant med fossil energi som energibærer (olje, gass og kull). Hydrogen har potensiale for å være nettopp denne typen energibærer.

I dag mener mange at hydrogen er uovertruffen som energibærer i sammenheng med fornybare energikilder. Ideen og oppfinnelsen til Fuel Cells er på ingen måte ny og går tilbake til 1838 (William Grove). Brenselceller ble først brukt i romforskning til NASA under utforskning i verdensrommet. De siste 20-30 årene har det blitt forsket intensivt på brenselceller og hydrogen som energibærere. Dette har ført til en dramatisk effektivisering av produksjon, drift og prising av teknologi de siste 10 årene.

Nå er det ingen tvil om at hydrogen vil spille en stadig mer sentral rolle som energibærer i sammenheng med fornybare energikilder. Konsekvensen av dette vil være at hydrogen som energikilde vil produseres i enorme mengder og bli tilgjengelig i mye større skala enn hva tilfellet er i dag.

Fuel cells og batteri

Vi tror at Fuel Cells og batterier er løsningen på energilagring i fellesskap. Hydrogen er avgjørende for å kunne flytte store energimengder effektivt. Omdannelsen av energi, bundet opp i hydrogengass, til elektrisk kraft skjer ved en elektrokjemisk prosess. Hydrogenatomer tiltrekkes av oksygenatomer, men fordi hydrogenkjernen (protonet) får lov til å passere gjennom en membran, mens elektronet blir tvunget til å følge en leder rundt membranen, er vi i stand til å hente ut en stor del av energiutladingen i form av elektrisk kraft. Resten av energien omdannes til varmeenergi. Resultatet er dermed elektrisitet, varme og vann (H2O) når hydrogen (H) knytter seg til oksygenet (O).

Batteriet knyttet sammen med Fuel Cells systemet gjør at vi kan oppnå høyere effektuttak, uten at Fuel Cells systemet er dimensjonert for uttaket alene. Batteriet kan også bidra til å fungere som en ekstra strømbuffer. I bilindustrien ser vi at det eksperimenteres med Fuel Cells som rekkeviddeforlenger og ideen vår er at dette også kan fungere motsatt vei, ved at batteriet forlenger rekkevidden til Fuel Cells energiløsningen.

Den mangelfulle tilgangen på tilstrekkelig, ren strøm fra nettet, slik som på byggeplasser, og off-grid situasjoner utgjør den reelle utfordringen, som PowUnit ønsker å løse.

Les mer

Off grid utfordringer

Det er behov for mobile energiløsninger på en rekke steder i samfunnet. I dag benyttes forurensende, konvensjonelle bensin-/ diesel aggregater og motorer.

Et tydelig eksempel på at dette behovet må løses i vårt nordiske miljø er på byggeplassene. Her har den norske stat vært ekstra tydelig på å sette fingeren på problemstillingen, som må løses for å imøtekomme målene i Paris-avtalen. Hovedutfordringen på byggeplassene er at en her har midlertidige energiutfordringer i byggeperioden. I løpet av byggeperioden, som kanskje går over 1-2 år, er det like store klimautslipp som de påfølgende estimerte årene av byggets levetid (30-60 år). Det er langt ifra nok strøm tilgjengelig på byggeplassene i dag, og dette løser en med midlertidig strømtilgang fra forurensende dieselaggregater og oljebrennere (til eksempelvis byggtørk).

Det vil ikke være hensiktsmessig å bygge ut strømnettet for å håndtere det enorme energibehovet som trengs i byggeperioden. Det trengs stadig mindre energi til byggene i løpet av byggets påfølgende leveår, pga bedre isolering og tilgang på fornybar energi lokalt fra bygget (solceller på taket, jordvarme, vind. etc). Batteri som energibærer på byggeplassene vil ikke være hensiktsmessig. Det er ikke nok energi fra det lokale strømnettet til å dekke behovet på byggeplassene, i tillegg til at lading av batterier er alt for tidkrevende. Fylling av hydrogen går på få minutter mot flere timer med lading som trengs om en benytter batterier alene.